Over

Natuurzaam is een initiatief van Joost van Berckel met als doel het koppelen van NME educatie met scholen en geeft invulling aan de vraag hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken en een bijdrage te leveren aan de bewustwording van onze bijdrage aan vervuiling, klimaat en natuur.

Beleid

Inleiding

Stichting Natuurzaam is opgericht op 31 januari 2019 om invulling te geven aan Natuur- en Milieueducatie (NME) op basisscholen en bewoners. Hierbij willen we invulling geven aan de duurzame ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Sustainable Development Goals.

Stichting Natuurzaam faciliteert in een duurzaam educatieaanbod waarbij verschillende organisaties zoals gemeenten, omgevingsdiensten, scholen en educatieve partners samenwerken en leren van elkaar. Niet alleen geënt op leerlingen, maar zeker ook op schoolbesturen en leraren.

Het idee achter Natuurzaam is ontstaan in 2015 op basisschool de Wereldwijzer in Alphen aan den Rijn, waar oprichter Joost de eerste duurzaamheidsdag organiseerde samen met diverse gastsprekers en een speurtocht naar zwerfafval met het spelen van Zwerfiebingo.

Wat gaat stichting Natuurzaam doen?

De komende jaren richten we ons op verduurzaming van de educatie, voornamelijk gericht op activiteiten en evenementen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Hierbij bieden we scholen een duurzaam NME aanbod en een platform waarbij scholen niet meer door allerlei organisaties worden benaderd en er een breed, leerzaam en duurzaam lesaanbod kan worden aangeboden en gefaciliteerd door stichting Natuurzaam.

Scholen ontvangen hoofdzakelijk om de paar maanden aanvullend onderwijs op gebied van duurzaamheid, zoals over Plastic Soup, Zwerfafval, Circulaire Economie, Voedsel of Klimaatverandering. Hierbij kunnen we gastlessen aanbieden, excursies in de buitenlucht, het aanleggen van een groen schoolplein of verlagen van de CO2 voetafdruk.

Stichting Natuurzaam vormt een centrum voor NME en duurzaamheid in het Groene Hart en dan met name in de gemeente Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Niet alle lessen of evenementen zullen plaatsvinden op scholen, maar vanuit meerdere duurzame locaties in de regio. Dit jaar start stichting Natuurzaam met een pilot project om samen met een basisschool in Alphen aan den Rijn invulling te geven aan een duurzaam programma met thema’s als afval, plastic, zwerfafval, voedsel en klimaatverandering.

Aanpak

De werkzaamheden van de stichting worden verricht door het bestuur en vrijwilligers, waarbij er geen winstdoelstelling is; we zijn afhankelijk van subsidies vanuit gemeenten, organisaties, overheden en provincies. Met de mogelijkheid tot het verkrijgen van de ANBI status kunnen we ook dankbaar gebruik maken van donatie-programma’s, donaties en sponsoring voor aanwenden van lesmateriaal of inzetten van gastsprekers, opzetten van duurzaamheidsprogramma’s.

We streven naar het verduurzamen en vergroenen van basisscholen in het Groene Hart. Hiervoor is de eerste aanvraag al gedaan voor 2019 met pilot project op basisschool in Alphen aan den Rijn met duurzame educatie aan leerlingen en schoolbestuur. Hierbij zal de stichting samen met de basisschool doelstellingen bepalen (waar gaan leerlingen en het schoolbestuur mee aan de slag) en zal Natuurzaam hierbij faciliterend handelen tussen gemeenten, organisaties en gastdocenten.

Statuten

De comparanten Joost Peter Hendrik van Berckel (voorzitter), Leora Miriam Rosner (penningmeester) en Danielle Louise Antionette Fles (secretaris) verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1

Naam en Zetel

 1. De stichting heet: “Stichting Natuurzaam”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel 2

Doel

 1. Het doel van de stichting is: het inzetten en faciliteren van duurzame educatie aan scholen en organisaties met als leidraad de zeventien (17) Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (“Sustainable Development Goals”) van de Verenigde Naties.
 2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven
 4. van duurzaamheidseducatie op verschillende locaties in het Groene Hart,
 5. zoals educatiecentra, buitenlocaties, schoolgebouwen en bezoekers- en
 6. trainingscentra.
 7. De stichting heeft geen winstoogmerk

Artikel 3

Vermogen

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
b. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
c. subsidies;
d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
f. alle andere baten.

Artikel 4

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders met een minimum van drie bestuurder(s).
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In
 3. vacatures moet binnen drie (3) maanden worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.
 7. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
 8. hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5

Bestuur: taak en bevoegdheden

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen , tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt , tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 6

Bestuur: vergaderingen

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt per half jaar nog één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of videocommunicatie.
 4. Ook wordt er een vergadering gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 5. De oproeping tot een vergadering moet ten minste zeven dagen tevoren gebeuren. De dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping kan door middel van een oproepingsbrief of langs elektronische weg.
 6. Een oproeping vermeldt, de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 7

Bestuur: besluitvorming

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het nemen van een besluit op deze wijze moeten alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend zijn.
 5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 8

Bestuur: defungeren

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden;
 4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9

Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10

Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te verlengen met een periode van vier maanden.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 11

Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Artikel 12

Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 13

Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden aangenomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 4. Na ontbinding regelen de bestuurders de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 14

Rechtskeuze

Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan blijken.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat bij deze oprichting:

 1. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien;
 2. het bestuur bestaat uit drie bestuurders;
 3. tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd, in de achter hun naam vermelde functie: de heer Joost Peter Hendrik van Berckel voornoemd, tot voorzitter; mevrouw Leora Miriam Rosner voornoemd, tot penningmeester; mevrouw Danielle Louise Antoinette Fles voornoemd, tot secretaris